12. 2. 2015

Revizní komise

Vymezení činnosti:
Revizní komise je kontrolním orgánem jednotky, členy revizní komise jmenuje a odvolává OJ, Revizní komise se skládá až ze tří členů, členové revizní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání revizní komise.

Do působnosti revizní komise náleží:
přezkoumávat roční závěrku a výroční zprávu jednotky, nejméně jedenkrát ročně podává zprávu OJ o výsledcích své kontrolní činnosti, dohlížet na to, že jednotka vyvíjí činnost v souladu se statutem, zákony a vnitřními předpisy Junáka.

Revizní řád Junáka:
Revizní komise se řídí Revizním řádem Junáka

Složení revizní komise:
Magdaléna Dvořáčková – předseda revizní komise
Dana Šandová – členka revizní komise
Pavel Ondruš – člen revizní komise

zprávy revizní komise